Thứ 4, ngày 15 tháng 7 năm 2020
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
THỜI TIẾT KON PLÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1519609
CÁC PHÒNG, BAN THUỘC HUYỆN
Giới thiệu vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Kon Plông
5/21/2018 3:50:10 PM     
Vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Kon Plông

I. Giới thiệu, vị trí chức năng

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 0260.3848259

- Fax: 0260.3848259.

- Email: Thanhtrakpl@gmail.com

1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết kiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra giải quyết kiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra huyện có con dấu riêng, tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

3. Cơ cấu tổ chức

- Thanh tra huyện có Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra và một công chức giúp việc.

- Biên chế của Thanh tra huyện do UBND huyện quyết định trong tổng số biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Căn cứ vào quy định về biên chế, khối lượng công việc và tính chất đặc thù, phức tạp của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân huyện bố trí biên chế cho Thanh tra huyện đảm bảo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

4. Thông tin lãnh đạo

4.1. Chánh Thanh tra huyện

- Họ và tên: Bùi Văn Đáp

- Điện thoại: 0961.556.553

- Email: dapkpl@yahoo.com.vn

4.2. Phó Chánh Thanh tra huyện

- Họ và tên: Phan Bá Lộc

- Điện thoại: 01693207009

- Email: phanbaloc1964@gmail.com

          II. Nhiệm vụ quyền hạn

          1. Nhiệm vụ quyền hạn của Chánh Thanh tra huyện

          - Chánh thanh tra huyện có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra, giải quyết  kiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện, Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, phòng, chống tham nhũng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

          - Quyền hạn: Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về quyết định của mình, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành cho phù hợp với yêu cầu quản lý, kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra; Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện giải quyết vấn đề công tác thanh tra, trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh thanh tra tỉnh; Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có hành vi vi phạm được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

          2. Nhiệm vụ quyền hạn của Phó Chánh Thanh tra huyện

          - Thạm mưu cho Chánh Thanh tra huyện về chương trình, kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ thanh tra, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

          - Thực hiện các nhiệm vụ theo sự ủy quyền của Chánh Thanh tra huyện.

          3. Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan

- Thực hiện và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Chấp hành sự phân công của lãnh đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Tham mưu và giúp lãnh đạo cơ quan các vấn đề về quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể là về công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; thanh tra kinh tế -xã hội thuộc thẩm quyền mà pháp luật quy định. Với những nhiệm vụ cụ thể sau:

a. Trách nhiệm của cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng

- Tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm.

- Quản lý bản kê tài sản, thu nhập của các đối tượng thuộc diện phải kê khai trên địa bàn toàn huyện.

- Xây dựng báo cáo định kỳ cho cấp trên.

b. Trách nhiệm của cán bộ làm công tác thanh tra kinh tế -xã hội

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra kinh tế -xã hội hàng năm

- Tham gia các Đoàn thanh niên khi được phân công.

- Soạn thảo báo cáo và kết luận cho các cuộc thanh tra được tiến hành.

c. Trách nhiệm của cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

- Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh …của công dân.

- Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn theo đúng quy định.

Tùy theo khối lượng công việc của từng bộ phận mà phối hợp khi tiến hành thành lập Đoàn thanh tra kinh tế -xã hội, đoàn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và một số công việc khác liên quan đến ngành. Hoàn thành tốt nhiệm vụ khi Thủ trưởng đơn vị giao phó.

 

Đình Nghĩa  
Số lượt xem:1434
Bài viết liên quan:
Icon  Giới thiệu vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Kon Plông
Icon  Giới thiệu vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kon Plông
Icon  Giới thiệu vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Kon Plông
Icon  Giới thiệu vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông
Icon  Giới thiệu vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Kon Plông
THÔNG BÁO

Kết luận về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Bút trong việc chấp hành các quy định của pháp luật

Thông báo kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế và mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông

Thông báo Kết luận thanh tra hoạt động quản lý tài chính, ngân sách; việc thực hiện các nguồn vốn sự nghiệp; nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện

Thông báo treo cờ, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Kết luận của đồng chí Lê Đức Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội thảo ngày 14/02/2020

Kết luận của Đ/c Phạm Văn Thắng, PCT UBND huyện, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ phòng chống, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid - 19 trên địa bàn huyện

Kết luận của đồng chí Đặng Thanh Nam, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực tuyến Ủy viên Uỷ ban Nhân dân huyện thường kỳ tháng 2/2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2020

V/v tổ chức phiên họp trực tuyến Ủy ban Nhân dân thường kỳ tháng 02 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03/2020

Kết quả thực hiện một số Nghị quyết HĐND tỉnh và các quy định của pháp luật về chế độ,chính sách đảm bảo cho các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện và cấp xã

THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Trang chủ        |      Đăng nhập   
© Trang thông tin điện tử huyện Kon Plông - tỉnh Kon Tum là thành phần Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Phát triển: TNC