banner
Thứ 7, ngày 20 tháng 7 năm 2024
Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2024, xây dựng kế hoạch tín dụng giai đoạn 2025-2027
3-7-2024
Ngày 01/7/2024, UBND huyện Kon Plông ban hành Công văn số 1193/UBND-NHCS về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2024, xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2025 và giai đoạn 2025-2027.

Để tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp, tổ chức xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2025 và giai đoạn 2025-2027, theo hướng dẫn của NHCSXH Việt Nam và chỉ đạo của địa phương, cụ thể:
+ Đảm bảo đúng quy định về nguyên tắc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng trong hệ thống NHCSXH tại Quyết định số 86/QĐ-NHCS ngày 10/01/2014 và Quyết định số 1026/QĐ-NHCS ngày 29/3/2017 của NHCSXH Việt Nam.
+ Bám sát định hướng, phù hợp mục tiêu của Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 theo Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 và các văn bản của các cấp, các ngành có liên quan.
+ Bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và sát với tình hình thực tế của địa phương.
+ Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024, ước thực hiện đến 31/12/2024, các giải pháp triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao. Xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2025 và giai đoạn 2025- 2027, từ cơ sở; tổng hợp số liệu nợ đến hạn, rà soát, đối chiếu, đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn của từng chương trình tín dụng để dự kiến kế hoạch thu hồi nợ trong năm 2025 và giai đoạn 2025-2027, đưa vào cân đối nguồn vốn sử dụng cho vay quay vòng; gắn với xây dựng, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch với công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.
+ Chủ động tiếp cận, vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp, không để bỏ hoang ruộng vườn, gây lãng phí đất đai, chuyển đổi sang trồng các lại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ những của địa phương (như cà phê xứ lạnh, chè, keo, cây lương thực,…) để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động, phấn đấu 100% người dân, nhất là những hộ nghèo, hộ cận nghèo có đủ điều kiện mạnh dạn vay và sử dụng hiệu quả vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế (theo Thông báo số 433-TB/VPTU ngày 21-5-2024 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Pờ Ê, huyện Kon Plông; Công văn số 2739-CV/HU ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Kon Plông về việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội; Văn bản số 983/UBND-VP ngày 31/5/2024 của UBND huyện về việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội và chỉ đạo của Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện). –
Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vay vốn, đầu tư để khôi phục và phát triển sản xuất, kinh đoanh, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2021-2025); tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cho vay tiêu dùng theo Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của HĐND tỉnh, Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Kon Tum nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” và thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, giúp người chấp hành xong án phạt tù (NCHXAPT) và cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người NCHXAPT được tiếp cận vốn vay từ NHCSXH (nguồn vốn Trung ương và ngân sách địa phương) để tạo việc làm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. - Cung cấp thông tin có liên quan và phối hợp với NHCSXH huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan: tham mưu UBND huyện phê duyệt kế hoạch vốn tín dụng ưu đãi năm 2025 và giai đoạn 2025-2027, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cụ thể như sau:
+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Cung cấp kế hoạch giảm nghèo, kế hoạch xuất khẩu lao động và các chương trình khác có lồng ghép với nguồn vốn tín dụng ưu đãi năm 2025 và giai đoạn 2025-2027.
+ Phòng Dân tộc: Phối hợp với NHCSXH huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ và các chính sách khác về Dân tộc trong năm 2025 và giai đoạn 2025-2027, có sử dụng đến nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đảm bảo sát với nhu cầu thực tế, khả năng thực hiện.
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: cung cấp thông tin, số liệu về sinh viên đang theo học tại các trường; học sinh tốt nghiệp Phổ thông trung học năm 2024, dự kiến tốt nghiệp năm 2025 và giai đoạn 2025-2027 trên địa bàn huyện.
+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: cung cấp thông tin về số đối tượng triển khai kế hoạch, chương trình, chính sách nông nghiệp, nông thôn năm 2025 trên địa bàn huyện và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2025 và giai đoạn 2025-2027 những lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các Phòng ban khác của huyện: cung cấp các thông tin có liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện cho NHCSXH huyện. Đặc biệt chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nội dung khác có liên quan, để làm cơ sở xây dựng kế hoạch vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của tổ chức, cá nhân trong năm 2025 và giai đoạn 2025-2027.
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện bổ sung thêm nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện hằng năm qua Phòng giao dịch NHCSXH huyện. Để đáp ứng nhu cầu cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn theo chỉ đạo của: Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021; Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 4621/UBND-NC ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh và văn bản số 13/UBND-VP ngày 04/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Kon Plông; Văn bản số 6490/BTC-TCNH ngày 06/6/2019 của Bộ Tài chính về việc đề nghị tăng nguồn vốn ủy thác địa phương qua NHCSXH để hỗ trợ các đối tượng chính sách trên địa bàn và chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại công văn số 1569/UBND-KTTH ngày 24/6/2019 về việc bổ sung nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương qua NHCSXH để hỗ trợ các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Thôn trưởng/Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các tổ chức, cá nhân có liên quan: Tuyên 5 truyền các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, vận động nhân dân mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách để thực hiện các mô hình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả tại địa phương.
Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức rà soát, đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch tín dụng chính sách trong 6 tháng cuối năm 2024. Kịp thời tham mưu UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã được giao. Rà soát, thống kê, lập danh sách tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn trong năm 2025 và giai đoạn 2025-2027 (theo mẫu đính kèm), đảm bảo sát với nhu cầu thực tế, khả năng thực hiện, rút kinh nghiệm việc xây dựng kế hoạch tín dụng theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ giai đoạn 2022-2023 và một số chương trình tín dụng chính sách khác (kế hoạch xây dựng cao nhưng giải ngân đạt thấp), gửi về UBND huyện (qua NHCSXH huyện, tổng hợp), trước ngày 07/7/2024.
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện: thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt không để xảy ra tình trạng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn nhưng không được vay vốn tín dụng chính sách.

Thiều Vân
Số lượt xem:66

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


 

 
Hinh Anh
 
Chuyen doi so
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh
 
Hinh Anh

 
Hinh Anh
 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Du lịch & Truyền thông huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
1576360 Tổng số người truy cập: 732 Số người online:
Phát triển:TNC