banner
Thứ 6, ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã (Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã)
13-1-2023

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 9 tháng 01 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện về tuyển dụng công chức cấp xã (chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã); Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông thông báo tuyển dụng công chức cấp xã (chức danh Chỉ huy trưởng quân sự) trên địa bàn huyện năm 2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng:

- Số lượng: 01 chỉ tiêu công chức cấp xã.

- Vị trí tuyển dụng: chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã Đắk Nên.

2. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

- Có một Quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển và có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ ngành nghề đào tạo phù hợp với chức danh dự tuyển.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí xét tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

* Trường hợp người đăng ký dự tuyển đã trúng tuyển nhưng vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

3. Điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh tuyển dụng:

Có Văn bằng, Chứng chỉ ngành nghề đào tạo phù hợp với chức danh dự tuyển, cụ thể:

a) Trình độ chuyên môn:

Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã phải tốt nghiệp trung cấp và tương đương trở lên chuyên ngành Quân sự cơ sở.

b) Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông;

c) Tiếng dân tộc thiểu số: Ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; nếu khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số.

Lưu ý: Chỉ huy trưởng quân sự xã ngoài các điều kiện nêu trên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 112/2011NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường thị, thị trấn.

4. Đăng ký dự tuyển

Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí làm việc (một chức danh công chức) có chỉ tiêu tuyển dụng; có trình độ (căn cứ vào bằng tốt nghiệp) đúng với yêu cầu ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng theo mẫu đăng ký dự tuyển (có phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo).

5. Thời gian nhận hồ sơ, địa điểm nhận hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thông báo.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ - Đường Nguyễn Huệ - Trụ Sở Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông, số điện thoại liên hệ 02603. 848.339 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính, buổi sáng từ 7h 00 phút-11h phút, buổi chiều 13h 00 phút-17h 00 phút).

6. Hình thức tuyển dụng:

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã thông qua phương thức xét tuyển (Điều 6, Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 05/10/2020  của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum).

7. Nội dung, cách tính điểm và các ưu tiên trong xét tuyển

7.1. Nội dung xét tuyển và cách tính điểm:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6, Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ, cụ thể: “Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã: xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này, không thực hiện tính điểm theo quy định tại Điều 15 Nghị định này”

7.2. Ưu tiên trong xét tuyển:

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Trường hợp người dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.”

8. Một số trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng:

Được thực hiện theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và khoản 3 Điều 6 của Thông tư số 13/2019 ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ, cụ thể:

8.1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và yêu cầu công việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

a) Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

b) Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.

8.2. Công chức cấp xã được bầu giữ chức vụ quy định là cán bộ cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ (không trong thời hạn bị kỷ luật) thì được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, tiếp nhận trở lại. Trường hợp không còn vị trí chức danh công chức cấp xã thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

8.3. Cán bộ cấp xã giữ chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 13/2019 ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ;

b) Còn số lượng và vị trí chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng;

c) Đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng;

d) Trường hợp trước khi bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã chưa phải là công chức cấp xã thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít nhất là 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

đ) Tại thời điểm tiếp nhận không trong thời gian bị xem xét kỷ luật; bị điều tra, truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chi tiết thông báo và Kế hoạch kèm theo:

Thông báo tuyển dụng: /Uploads/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20tuy%e1%bb%83n%20d%e1%bb%a5ng.pdf

Kế hoạch tuyển dụng: /Uploads/files/01-KH-UBNDK%e1%ba%bf%20ho%e1%ba%a1ch%20tuy%e1%bb%83n%20d%e1%bb%a5ng%20Ch%e1%bb%89%20huy%20tr%c6%b0%e1%bb%9fng%20c%e1%ba%a5p%20x%c3%a3%20(1).pdf

Như Kỳ- Văn phòng HĐND và UBND huyện
Số lượt xem:774
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Hinh Anh
Chuyen doi so
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
 
 
THỜI TIẾT KON PLÔNG
 
 
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
1576360 Tổng số người truy cập: 311 Số người online:
Phát triển:TNC