banner
Thứ 6, ngày 19 tháng 8 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
307/BC-UBND 21/7/2021 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện
306/BC-UBND 20/7/2021 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Kon P lông năm 2021 và giai đoạn 2016 - 2020
229/BC-UBND 7/6/2021 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch kiểm tra năm 2021
194/BC-UBND 20/5/2021 Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021
193/BC-UBND 20/5/2021 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
36/BC-UBBC 5/4/2021 kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Kon Plông (đợt 1)
27/BC-UBBC 26/3/2021 về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Kon Plông
24/BC-UBBC 15/3/2021 Số liệu phục vụ làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam
13/BC-UBBC 9/2/2021 Báo cáo Cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026
373/BC-UBND 22/9/2020 Tình hình thực hiện Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
372/BC-UBND 22/9/2020 Tình hình thực hiện sửa chữa các cầu treo năm 2020 và đề xuất nhu cầu kinh phí sửa chữa năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Plông
346/BC-UBND 9/9/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 và các Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND
347/BC-UBND 9/9/2020 Tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020
92/BC-BCĐ 9/9/2020 Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Kon Plông giai đoạn 2000-2020
293/BC-UBND 11/8/2020 Tổng kết 5 năm Đề án 3 "Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Kon Plông
291/BC-UBND 7/8/2020 Tiến độ triển khai thực hiện công tác Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua địa huyện Kon Plông
292/BC-UBND 7/8/2020 Tình hình thi hành pháp luật về thanh tra 2020
66/BC-TCT 7/8/2020 Tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn huyện Kon Plông
68/BC-UBND 17/3/2020 Kết quả thực hiện một số Nghị quyết HĐND tỉnh và các quy định của pháp luật về chế độ,chính sách đảm bảo cho các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện và cấp xã
83/BC-HĐND 31/5/2019 Kết quả giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND, ngày 02/8/2016 của HĐND huyện kon Kon Plông về thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020
Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KON PLÔNG - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông
Quản lý thường trực: Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Plông.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603.848.175 ; Fax: 02603.848002; Email: ubndkonplong-kontum@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
1576360 Tổng số người truy cập: 65 Số người online:
Phát triển:TNC